การลดขั้นตอนและระยะเวลา

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

 ปี 2547
     - การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบและออกใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร
     - การจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

 ปี 2548
     - การขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ (AB) และการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

 ปี 2549
     - การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และการจ่ายเงินตามสัญญายืมเงิน

 ปี 2550
     - การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในทุกกระบวนงาน

 ปี 2551
     - การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในทุกกระบวนงาน

 ปี 2552
     - การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในทุกกระบวนงาน

 ปี 2553
     - การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในทุกกระบวนงาน

 ปี 2554
     - การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในทุกกระบวนงาน