รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ มกอช.

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2547
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2547
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2547

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2548
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2548
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2548
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2548

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2549
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2549
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2549
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2549

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2550
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2550
      ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2550
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2550 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2550 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2550 รอบ 12 เดือน
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2550

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2551
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2551
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2551 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2551 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2551 รอบ 12 เดือน
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2551

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2552
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2552
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2552 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2552 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2552 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2553
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2553
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2553 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2553 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2553 รอบ 12 เดือน
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี2553
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปี 2554
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2554
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2554 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2554 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2554 รอบ 12 เดือน
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2554

รายงานผลการประเมินตนเอง ปี 2555
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2555
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2555 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2555 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2555 รอบ 12 เดือน
      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2555

รายงานผลการประเมินตนเอง ปี 2556
      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2556
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2556 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2556 รอบ 9 เดือน

      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2556 รอบ 12 เดือน

      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2556

รายงานผลการประเมินตนเอง ปี2557

      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2557
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2557 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2557 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2557 รอบ 12 เดือน

      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2557

รายงานผลการประเมินตนเอง ปี2558

      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2558
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2558 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2558 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2558 รอบ 12 เดือน

      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2558

รายงานผลการประเมินตนเอง ปี2559

      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2559
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2559 รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2559 รอบ 9 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2559 รอบ 12 เดือน

      สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2559

รายงานผลการประเมินตนเอง ปี2560

      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2560
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 5 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 10 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2560 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการประเมินตนเอง ปี2561

      รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ปี 2561
      รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2561 รอบ 6 เดือน