ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม Sanitary and Phytosanitary Measure(SPS)


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 69 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 67 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 66 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 65 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 64 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 63 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย

      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 62 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 61 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 60 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 59 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 24- 26 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 58 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 14-18 ตุลาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 57 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 26-28 มิถุนายน 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 56 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 18-23 มีนาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 55 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 13-21 ตุลาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 53 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 29 มีนาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 52 ณ นครเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 17-20 ตุลาคม 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 51 ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 49 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธ์รัฐสวิส ตั้งแต่วันที่ 16-24 ตุลาคม 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมlัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Committee on Sanitary and Phytosanitary Measure, SPS) กับองค์การกำหนดมาตรฐานนานาชาติ ทั้ง 3 องค์การ ( OIE, IPPC, OIE ) ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช สมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2552

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2550 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2550 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2550 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่ 7-29 ตุลาคม 2549 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 36 ระหว่างวัน 26-28 มิถุนายน 2549 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 35 ระหว่างวัน 27 - 31 มีนาคม 2549 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 34 ระหว่างวัน 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2548 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - ผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย พืช (SPS) สมัยสามัญครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2548 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ SPS ครั้งที่ 29 (29th Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures) ระหว่างวันที่ 14 – 20 มีนาคม 2547 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย