ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม Maximun Residue Limits(MRLs)


      - สรุปผลการประชุม The Expert Working on the Harmonization of Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides among ASEAN Countries ครั้งที่ 23 และการประชุม ASEAN Croplife Asia Workshop on Maximum Residue Limits ระหวางวันที่ 22-25 มกราคม 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Experts Working Group on the Harmonization of Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides among ASEAN Member Countries : EWG- MRLs ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2559 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Experts Working Group on the Harmonization of Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides among ASEAN Member Countries : EWG-MRLs ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2558 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Experts Working Group on the Harmonization of Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides among ASEAN Member Countries : EWG-MRLs ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2555 ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Technical Workshop on GLP Application for Supervised Residue Field Trials (SRFT) and Laboratory Analysis และ The Expert Working Group on the Harmonization of Maximum Residue Limits(EWG-MRLs) of Pesticides among ASEAN Countries ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The 134th Conference for Promotion of Food Import Facilitation ในวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The 133rd Conference for Promotion of Food Import Facilitation ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The 132nd Conference for Promotion of Food Import Facilitation ในวันที่ 21 มิถุนายน 2552 ที่ประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The 13th meeting of the Experts Working Group on the Harmonization of Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides among ASEAN member Countries (EWG-MRLs) ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม 2552 ณ กรุงเนปิดอร์ สหภาพพม่า

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The 10th Meeting of the Experts Working Group on the Harmonization of Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides among ASEAN Member Countries (EWG-MRLs) ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2548 ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Joint FAO/WHO Technical Workshop on Residues of Veterinary Drugs without ADI/MRL 24-26 สิงหาคม 2547 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The 8th Meeting of the Experts Working Group on the Harmonization of Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides among ASEAN Member Countries (EWG-MRLs) ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2547 ณ เมือง Bandar Seri Begawan ประเทศบรูไน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย