ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม International Organization for Standardization(ISO)


      - สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการคณะที่ 234 (ISO/TC 234 Fishers and Aquaculture) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2554 ณ เมือง Boulogne Sur Mer สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 234 (ISO/TC 234 Fisheries and Aquaculture) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการคณะที่ 17 ภายใต้คณะกรรมการวิชาการของ ISO คณะที่ 34 ครั้งที่ 2 (ISO/TC34SC17) ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2553 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย