ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม การรับรองระบบงาน


      - การประชุมร่วมสามัญประจำปี 2561 ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC) ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานฮาลาล (International Hala Accreditation Forum, IHAF) ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - รายงานการเดินทาง การประชุม Government-to-Government Meeting on Third Party Assurance(G2G Meeting) และ G2B Meeting วันที่ 5 มีนาคม 2561 และการประชุมความปลอดภัยอาหารโลก (The Gobal Food Safety Conference) ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมร่วมสามัญประจำปี 2561 ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) และ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ International Laboratory Accreditaion Cooperation (ILAC) ระหว่างวันที่ 4 - 8 เมษายน 2561 ณ นครแฟรงค์เฟิรต์ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมณี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมร่วมสามัญประจำปี 2560 ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) และ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ International Laboratory Accreditaion Cooperation (ILAC) ระหว่างวันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2560 ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมร่วมสามัญประจำปี 2559 ระหว่างองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) และ องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ International Laboratory Accreditaion Cooperation (ILAC) ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมร่วมสามัญประจำปี 2559 ระหว่าง Pacific Accreditation Cooperation(PAC) และ Asia Pacific Laboratory Accreditation (APLAC) ระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2559 ณ ไต้หวัน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมร่วมสามัญประจำปี 2558 ระหว่าง International Accreditation Forum(IAF) และ International Laboratory Accreditaion Cooperation(ILAC) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2558 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมร่วมสามัญประจำปี 2558 ระหว่าง Pacific Accreditation Cooperation (PAC) และ Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) ระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการเข้าร่วมประชุมหน่วยรับรองระบบงานประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2557 ณ สหราชอาณาจักร

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการประชุมร่วมสามัญประจำปีระหว่าง องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) (IAF-ILAC Joint Annual Meeting) ระหว่างวันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2557 ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและการปฏิบัติการจริงตลอดทั้งระบบการถ่ายโอนอำนาจในการตรวจสอบและรับรองของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ณ ประเทศนิวซีแลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญ การประชุมกลางปีร่วมระหว่าง องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum, IAF) และองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) (IAF-ILAC Midterm Meeting) ระหว่างวันที่ 23 - 28 เมษายน 2557 ณ นครแฟรงก์เฟิตร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญการเข้าร่วมรับรองระบบงานประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2556 ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญ การเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2013 ขององค์การภูมิภาคแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2556 และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ตรวจประเมินของ PAC สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในขอบข่ายใหม่ (PAC Trainee Peer Evaluator Workshop for technical experts in new scope) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองฮอนโนลูลู ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปสาระสำคัญ การเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การรับรองระบบงานกับ FoodPLUS วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ เมืองโคโลญจน์ และการเข้าประชุมร่วมระหว่าง International Accreditation Forum (IAF) และ International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม เรื่อง การจัดทำระบบการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2555 ณ ประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปการประชุมร่วมองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศด้านห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2012 ระหว่างวันที่ 17-22 ตุลาคม 2555 ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย