ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม ASEAN


      - สรุปผลการประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) ครั้งที่ 13 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย
      -สรุปผลการปรชุม ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality for Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ PEPWG) ครั้งที่ 27 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย
      -การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Development of Common Training Material for ASEAN Standard for Organic Agriculture (ASOA) และ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for the Equivalence Assessment ASOA ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย
      - สรุปผลการประชุม The Meeting of Task Force on ASEAN Standard for Horticultural Produce and Other Food Crops ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality: ACCSQ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2561 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนิเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Task Force on Codex (ATFC) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality for Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ PFPWG) ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ เมืองลังกาวี ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Livestock ครั้งที่ 26 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Expert Working Group on Organic Agriculture (EWG-OA) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Development of the ASEAN Guide for Organic Certification ครั้งที่ 4 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for the Equivalence Assessment ASOA ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The Expoert Working Group on ASEAN Good Agriculture Practices ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The Expoert Working Group on the Harmonization of Maximum Residue Limits(EWG-MRLs) of Pesticides among ASEAN Countries ครั้งที่ 22 วันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality for Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ PFPWG) ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Food Testing Laboratory Committee (AFTLC) ครั้งที่ 11 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม Conference of the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Food Safety Cooperation Forum (FSCF) ครั้งที่ 6 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Sectoral Working Group on Livestock ครั้งที่ 25 และการประชุม ASEAN National Focal Point on Veterinary Product ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 29 เมษายน 2560 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality; ACCSQ) ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ณ เมืองบันดาร์เซอรีเบอกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The Meeting of Task Force on ASEAN Standard for Horticultural Produce and other Food Crops ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2560 ณ เมือง Melaka ประเทศมาเลเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Consultative Committee on Standard adn Quality for Prepapred Foodsuff Product Working Group (ACCSQ PFPWG) ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2560 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The Meeting of The Experts Working Group on ASEAN Good Agriculture Practices (EWG ASEAN-GAP) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The Meeting of Experts Working Group on Harmonisation of Phytosanitary Measures in ASEAN ครั้งที่ 18 (18-19 กรกฎาคม2559) The Technical Meeting on the devdlopment of New Strategic Plan of Action (SPA) for ASEAN Cooperation on Crops (2016-2020) ครั้งที่ 3 (20 กรกฎาคม 2559) และ The Meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Crops ครั้งที่ 23 (21-22 กรกฎาคม 2559) ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม Special Task Force on the ASEAN Standards for Organic Agriculture ครั้งที่ 4 ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Task Force on Codex (ATFC) ครั้งที่ 15 ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Working Group on Halal Food ครั้งที่ 11 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - ขอส่งรายงานการประชุม The Experts Working Group on Harmonization of Phytosanitary Measures in ASEN (EWG-PS) ครั้งที่ 17 และ The ASEAN Sectoral Working Group on Crops (ASWGC) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองยอร์คยาร์กาตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Development of Explanatory Notrs for the ASEAN Standard for Organic Agriculture ครั้งที่ 2 และ Equivalence Assessment of ASEAN Menber States' National Standards for Organic Agriculture ครั้งที่ 3 ระหว่างววันที่ 20-22 เมษายน 2558 ณ เมืองบาหลี สาธารณอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The Meeting of Task on ASEAN Standard for Horticultural Produce and other Food Crops ครั้งที่ 11 ระหว่างววันที่ 23-25 เมษายน 2558 ณ เมืองบาหลี สาธารณอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Development of Explanatory Notes for the ASEAN Standard for Organic Agriculture ครั้งที่ 1 และ Special Workshop on Equivalence Assessment of ASEAN Member States' National Standards against Adopted ASOA ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปสาระสำคัญ การเข้าร่วมประชุมโครงการ APO:Forum on Mitigating Negative Effects of Climate Change on Agriculture ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2557 ณ เมืองบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปรายงานการประชุม Workshop and exchanging experiences on auditing in accordance with ISO 22000, and training course on ISO/IEC Guide 65 and Food Safety Management System Auditor/Lead Auditor เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2557 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปรายงานการประชุม ASEAN Working Group on Halal Food (AWGHF) ครั้งที่ 10 ณ เมืองเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวามคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปรายงานการประชุม ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS) ครั้งที่ 10 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Establishment of ASEAN Standards on Organic Agriculture ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2556 ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐาน Asean Good Animal Husbrandry Practice(Asean GAHP) ครั้งที่ 2 ณ เมืองโบเกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม Asean Working Group on Livestock (ASWGL) ครั้งที่ 21 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม Workshop on the Establishment of ASEAN Standards on Organic Agriculture ครั้งที่ 1 และ UNFSS Regional Briefing Session for ASEAN ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2556 ณ เมือง Clark สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The Meeting of the Special Experts Group on the ASEAN Regional Standard for Organic Agriculture ครั้งที่ 1 และการประชุม The Meeting of Task Force on ASEAN Standard for Horticultural Produce and Other Food Crops ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน 2556 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการสุขอนามัยพืช ภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค ครั้งที่ 28 Asia - Pacific Plant Protection Commission : APPPC ณ เกาะเชจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 22-28 กันยายน 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปสาระสำคัญการเข้าร่วมประชุม ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ) Working Group2 on Accreditation and Conformity Assessment ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS) ครั้งที่ 9

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality for Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ PEPWG) ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17-21 มิถุนายน 2555 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม Special SOM-AMAF ครั้งที่ 33 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality for Prepared Foodstuff Product Working - ACCSQ PFPWG ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2553 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดเนเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Expert Group on Food Safety (AEGFS) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2552 สาธารณรัฐสิงคโปร์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม ASEAN Working Group And Halal Food ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2552 ณ เมืองบันดาเสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน ดารุสสาราม

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย      - สรุปผลการประชุม The Meeting of the ASEAN Task Force on Standards for Horticultural Produce (MASHP) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14 - 16 เมษายน 2552 ณ เมือง Puerto Princesa ประเทศฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย