ผลการประชุมนานาชาติ

ผลการประชุม Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC)


      - สรุปผลการประชุม The Asia and Pacific Plant Protection Commission (APPPC) ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองโรโตรัว ประเทศนิวซีแลนด์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย

      - สรุปผลการประชุมคณะกรรมมาธิการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค ครั้งที่ 29 (29th The Asia and Pacific Plant Protection Commission - APPPC) ระหว่างวันที่ 7 - 11 กันยายน 2557 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม 15th APPPC Regional Workshop on Review of Draft International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) - IPPC Regional Workshop on Draft ISPMs) ระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน 2557 ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม 14th Regional Workshop for the Review of Draft International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม Regional Workshop for the Review of Draft International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2555 ณ เมือง Gyeong ju สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุม The Asia and Pacific Plant Protection Commission ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2554 โรงแรมนิวเวิลด์ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย


      - สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง APPPC Pest Incursion and Eradication Workshop ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร : ภาษาไทย