แบบคำขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
  1. ข้อมูลผู้ยื่นคำขอรับบริการ
 
 
    ข้าพเจ้า : นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ  ชื่อ    นามสกุล 
 
   อาชีพ : รับราชการ    นักศึกษา     พนักงานบริษัท     ประกอบธุรกิจส่วนตัว     อื่นๆ โปรดระบุ 
 
      เลขบัตรประจำตัวประชาชน     เลขบัตรประจำตัวนักศึกษา : 
 
      ชื่อสถาบันศึกษา หรือ สถานที่ทำงาน  : 
 
      ที่อยู่ :
 
 
      จังหวัด :     รหัสไปรษณีย์ :      โทรศัพท์ :
 
      E-Mail : 
 
 
  2. ข้อมูลที่ขอรับบริการ
 
   
       ตาม :  มาตรา 9      มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
   
   ขอตรวจดู    เรื่อง 
   
   ขอสำเนาแผ่นซีดี     เรื่อง  
   
   ขอสำเนาเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง   เรื่อง 
   
   อื่น ๆ     เรื่อง 
   
 
  3. เหตุผลที่ต้องการขอข้อมูล
 
   
        รายละเอียด :