แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 
 
  ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
 
   
  1.1 ประเภทของผู้รับบริการ
   
 
หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ บริษัท/ห้างร้าน/เอกชน สื่อมวลชน
     
ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา องค์กรอิสระ/หน่วยงานอิสระ
     
อื่นๆ    
   
   1.2 เพศของผู้รับบริการ
   
  ชาย                                    หญิง
   
   1.3 อายุของผู้รับบริการ
   
 
ต่ำกว่า 18 ปี 18-25 ปี 26-35 ปี
     
36-45 ปี 46-55 ปี 56 ปี ขึ้นไป
     
   
  1.4 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติผ่านช่องทางใดบ้าง
         ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ )
   
 
เว็บไซต์ www.acfs.go.th แผ่นพับ/โบรชัวร์ การจัดนิทรรศการ
     
ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ผ่านรายการโทรทัศน์ ป้ายโปสเตอร์
     
หนังสือ อื่นๆ 
   
  1.5 ข้อมูลที่ท่านต้องการขอ หรือต้องการทราบเป็นข้อมูลประเภทใด ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
   
 
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร/คู่มือขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร พ.ศ.2551
 
กฎหมาย/ระเบียบ ความปลอดภัย
 
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง/คู่มือขั้นตอนในการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบงาน
 
โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของ มกอช.
 
นโยบายและงบประมาณของ มกอช.
 
การประกวดราคา/ประกาศผลสอบ/ผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 
อื่นๆ 
 
   
 
  ส่วนที่ 2. ข้อมูลการเข้าใช้บริการ
 
   
  2.1 จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.acfs.go.th   เฉลี่ย   ครั้งต่อสัปดาห์
   
  2.2 ระยะเวลาที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.acfs.go.th ต่อครั้ง    นาที
   
  2.3 ท่านใช้บริการเว็บไซต์ในช่วงเวลาใด มากที่สุด
   
 
06.00-10.00 น. 10.00-14.00 น. 14.00-18.00 น.
     
18.00-22.00 น. 22.00-02.00 น. 02.00-06.00 น.
     
   
 
  ส่วนที่ 3. ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
 
         
  3.1 ความพึงพอใจในการใช้บริการ        
         
:: ด้านรูปแบบ ::        
         

รูปแบบ

ระดับความพึงพอใจ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

 1. สีและขนาดตัวอักษร
 2. ภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
 3. การจัดหมวดหมู่ข้อมูล
 4. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่าง ๆ

 5. ความง่ายในการใช้งาน

         
:: ด้านข้อมูล ::        
         

รูปแบบ

ระดับความพึงพอใจ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควรปรับปรุง

 1. ความทันสมัยของข้อมูล
 2. ความถูกต้องของข้อมูล
 3. ความน่าสนใจของข้อมูล
 4. ความชัดเจนของข้อมูล
 5. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

 6. ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ

         
 
  ส่วนที่ 4. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
 
   
        รายละเอียด :