งบประมาณประจำปี

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2555

     


 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แยกตามงบรายจ่าย)

     


 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

     


 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

     


 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554