ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการใช้บริการวิธีการปฏิบัติในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบหรือ 3 วิธีการดังนี้

1. ประเภทของข้อมูล
          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้จัดประเภทของข้อมูลไว้ ดังนี้
          (1.1) ข้อมูลที่จัดไว้ให้ตรวจดู เป็นข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นแฟ้มเอกสารพร้อมให้ตรวจดูได้ทันที
          (1.2) ข้อมูลที่จัดเตรียมให้เมื่อร้องขอ คือ ข้อมูลที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ตรวจดู ตามข้อ 1.1 หรือมีการจัดเก็บไว้ในรูปแบบอื่น ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม
          (1.3) ข้อมูลที่ห้ามเปิดเผย ได้แก่ ข้อมูลตามมาตรา 14 แห่ง และ มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2. เงื่อนไขการให้บริการ
          (2.1) ข้อมูลข่าวสารที่ขอตรวจค้น ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วเท่านั้น มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดทำให้มีขึ้นใหม่
          (2.2) การจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสารจะจัดทำสำเนาให้ 1 ชุด ต่อ 1 ข้อมูลข่าวสาร
          (2.3) เจ้าหน้าที่อาจงดให้บริการ กรณีที่มีการขอข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ ซ้ำ หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

3. ขั้นตอนการใช้บริการ
          (3.1) ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการจากบัญชีรายการข้อมูล ซึ่งให้บริการที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          (3.2) เขียนแบบคำร้องขอค้นข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
          (3.3) กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ตรวจดู เจ้าหน้าที่จะลงนามในแบบคำร้องเพื่อให้สำนัก/กอง/ศูนย์ที่เป็นเจ้าของข้อมูลดำเนินการต่อ ให้ผู้ขอใช้บริการนำแบบคำร้องไปยื่นต่อผู้รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกองที่เกี่ยวข้องนั้น
          (3.4) ข้อมูลที่เมื่อเปิดเผยแล้ว อาจมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประโยชน์ส่วนรวม จะมีการนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลให้ทราบภายใน 10 วันทำการ หากผลการพิจารณาไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนั้น ผู้ร้องขออาจยื่นคำร้องต่อ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งจะนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ฯ และแจ้งให้ทราบภายใน 10 วันทำการ
          (3.5) ข้อมูลข่าวสารใดที่อาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด โดยต้องให้เวลาที่ผู้นั้นมีโอกาสเสนอคำคัดค้านไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีผู้เสนอคำคัดค้าน ระยะเวลาการดำเนินการต้องปฏิบัติตามนัยมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540