ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ มาตรา 9

1. ดัชนีข้อมูลข่าวสารของ มกอช.

2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ มกอช.

3. มติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
      - รายงานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2551
      - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสาขาการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 1/2550
      - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสาขาการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ครั้งที่ 2/2551

4. ผลการพิจารณาจัดจ้างตามสัญญาจ้างฯ

5. โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของ มกอช.

6. มัลติมีเดียแนะนำการดำเนินงานของ มกอช.

7. แผนงานโครงการ
      7.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และงบประมาณประจำปี
      7.2 แผนแม่บท ICT
      7.3 แผนแม่บท HRD
      7.4 แผนกลยุทธ์ Strategy Map

8. การตรวจสอบและรับรอง (CB/AB)

9. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร