คู่มือการปฏิบัติงาน

 คู่มือการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร  

 คำอธิบาย พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  

 คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  

 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ (เฉพาะการเปรียบเทียบปรับ)  

 คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่  

 คู่มือการออกบัตรและควบคุมทะเบียนบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

 หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (Certification Scheme for Good Agricultural Practices)

 หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Certification Scheme for Organic Agricultural)

 หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ.2555 (ฉบับที่2)

 หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี พ.ศ.2555 (ฉบับที่3)