หน่วยงานรับผิดชอบของไทย

หน่วยรับผิดชอบด้านอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Food Safety)


          ในปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) ได้มีการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และได้ใช้เป็นข้อต่อรองทางการค้า อยู่เนือง ๆ เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากสารเคมีตกค้าง กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงที่ถูกสุขอนามัย กระบวนการดูแลรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ และนับวันจะทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น และผลักดันการเปิดเสรีการค้าภายใต้การเจรจาต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การแข่งขันทางการค้าทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว และพยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยง การตรวจสุขอนามัยท่าเทียบเรือและสะพานปลา การตรวจรับรองสุขอนามัยฟาร์มเพาะเลี้ยง (CoC และ GAP) การตรวจสุขอนามัยโรงงาน รวมทั้งการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เป็นต้น แต่จากข้อจำกัดหลายประการที่สำคัญ ได้แก่ งบประมาณและบุคลากร ทำให้ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วน เพื่อการป้องกัน/แก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต กรมประมงจึงได้จัดทำแผนงานความปลอดภัยด้านอาหารขึ้น นอกจากเพื่อการส่งออกแล้วยังเพื่อสุขภาพของคนไทยที่บริโภคอาหารประมงอีกด้วย
          ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบผลการหารือเรื่องกรอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารตามเสนอ และกำหนดให้ปี 2547 เป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety year) โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อได้บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับผลการหารือร่วมโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให้จัดทำแผนงานความปลอดภัยด้านอาหารรวมทั้งงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติมในช่วงหลังปี 2546 และปี 2547 นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น ในช่วงระยะครึ่งปีหลังของปี 2546 และ ปี2547 เพื่อให้เร่งรัดการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบครบวงจรอันจะนำไปสู่ปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร