ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1.สร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
      2. เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานและคุณภาพของไทย
      3. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยตลอดห่วงโซ่อาหารและก่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ