การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่นๆ

         ในการดำเนินการให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จำเป็นต้องมีการดำเนินการประสานงานและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้มีส่วนเกื้อหนุนระหว่างกัน โดยแต่ละยุทธศาสตร์จะเน้นหนักเฉพาะด้าน เช่น ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้ เน้นหนักไปที่เรื่องการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารในด้านต่างๆ ตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมทั้งยุทธศาสตร์รายสินค้าซึ่งเน้นการดำเนินการทั้งด้านการกำหนดเป้าหมายพื้นที่การส่งเสริมว่าจะเพิ่ม ลด หรือ คงพื้นที่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การมาตรฐาน เป็นต้น ยุทธศาสตร์อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์นี้ที่จะกล่าวถึงที่สำคัญมีดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
         ยุทธศาสตร์นี้เน้นหนักการดำเนินการเพื่อให้สามารถผลิตและจัดหาสินค้าเกษตรได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสำรองอาหาร อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงอาหารที่แท้จริงและสมบูรณ์นั้น จะรวม ไปถึงอาหารที่พอเพียงนั้นจะต้องมีมาตรฐาน และความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคด้วย ดังนั้นยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารจึงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารนี้ด้วย
2.ยุทธศาสตร์การเกษตรระหว่างประเทศ
         ยุทธศาสตร์นี้เน้นหนักการดำเนินการด้านการเจรจาต่อรองและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสินค้าเกษตรและอาหารในกรอบต่างๆ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ พหุพาคี และทวิภาคี ดังนั้นจึงรวมทั้งเรื่องการเจรจาด้านการมาตรฐาน ความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ทั้งในองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น องค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (Codex) องค์การโรคระบาดสัตว์โลก (OIE) สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาอารักขาพืชระหว่างประเทศ ( IPPC) หรือการเจรจาเรื่องมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการที่มิใช่ภาษีต่างๆ กับประเทศคู่ค้า เพื่อให้มาตรฐานและมาตรการต่างๆที่กำหนดขึ้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ดังนั้น ยุทธศาสตร์การเกษตรระหว่างประเทศจึงมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารด้วย