การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

      เพื่อให้มีการแปลงยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างยุทธศาสตร์ที่ 1-5 จึงมีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ และงบประมาณ ตลอดจนกลไกการดำเนินงานรองรับ ดังนี้
หน่วยงานรับผิดชอบและงบประมาณ
         1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
           1.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่
               - กรมประมง
               - กรมปศุสัตว์
               - กรมวิชาการเกษตร
               - กรมการข้าว
               - กรมส่งเสริมการเกษตร
               - กรมส่งเสริมสหกรณ์
               - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
           1.2 หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
               ทั้งนี้ หน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และอื่นๆ
         2. งบประมาณหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
               งบประมาณของหน่วยงานรับผิดชอบหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 4 ปี เป็นเงิน 9,357.199 ล้านบาท (รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณตามเอกสารแนบ)

กลไกการดำเนินงาน
      เพื่อให้การบริหารจัดการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดกลไกการดำเนินงานเพื่อติดตามการดำเนินงานในลักษณะของคณะกรรมการ (Steering Committee) คือ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ฯ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ติดตาม กำกับดูแลและรายงานผลการดำเนินงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดประชุมใหญ่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มตัวแทนเกษตรกร และนักวิชาการ เพื่อรับฟังความเห็นต่อการดำเนินงานในรอบปี เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด