เอกสารเพื่อการเผยแพร่

เอกสารเพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือความตกลงว่าด้วยการใช้บังคับมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
รหัสอ้างอิงมกอช-2554-กนม-6
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือกฎระเบียบฉบับใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์ของจีน
รหัสอ้างอิงมกอช-2554-กนม-3
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือรายชื่ออาหารก่อภูมิแพ้ของประเทศต่างๆ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
รหัสอ้างอิงมกอช-2554-กนม-4
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือการส่งออก ผัก ผลไม้ ไปประเทศญี่ปุ่น (ฉบับปรับปรุง)
รหัสอ้างอิงมกอช-2554-กนม-1
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือพฤติกรรมผู้บริโภคญี่ปุ่น
รหัสอ้างอิงมกอช-2553-กนม-6
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
1 2 3 4 5