เอกสารเพื่อการเผยแพร่

เอกสารเพื่อการส่งออก

ชื่อหนังสือกฏหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (ฉบับแปลภาษาไทย)
รหัสอ้างอิง
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือถาม-ตอบ การติดฉลากอาหารของสหภาพยุโรป
รหัสอ้างอิง-
ISBN-
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือการติดฉลากผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของสหภาพยุโรป
รหัสอ้างอิงมกอช-2558-กนม-1
ISBN-
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือกฎหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ของสหรัฐอเมริกา : FSMA
รหัสอ้างอิงมกอช-2554-กนม-8
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
ชื่อหนังสือพฤติกรรมผู้บริโภคญี่ปุ่น เล่ม 2
รหัสอ้างอิงมกอช-2554-กนม-7
ISBN
เอกสารดาวน์โหลดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
1 2 3 4 5