ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แยกงบประมาณ

ณ มิถุนายน 2561
รายการ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
ยอดได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 83.47 85.40 28.90 5.43 106.22 309.42
ยอดเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS 63.21 59.07 12.20 5.35 57.04 196.88
% การเบิกจ่าย 75.73 % 69.17 % 42.23 % 98.57 % 53.70 % 63.63 %
ดูข้อมูลย้อนหลัง :   ปีงบประมาณ 2556  |   ปีงบประมาณ 2557  |   ปีงบประมาณ 2558  |   ปีงบประมาณ 2559  |   ปีงบประมาณ 2560  |   ตุลาคม  |   พฤศจิกายน  |   ธันวาคม  |   มกราคม  |   กุมภาพันธ์  |   มีนาคม  |   เมษายน  |   พฤษภาคม  |   มิถุนายน  |