ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แยกงบประมาณ

ณ กุมภาพันธ์ 2561
รายการ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
ยอดได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 83.47 85.40 28.90 5.43 106.22 309.42
ยอดเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS 34.73 28.43 3.01 5.35 21.95 93.47
% การเบิกจ่าย 41.60 % 33.29 % 10.43 % 98.57 % 20.67 % 30.21 %
ดูข้อมูลย้อนหลัง :   ปีงบประมาณ 2556  |   ปีงบประมาณ 2557  |   ปีงบประมาณ 2558  |   ปีงบประมาณ 2559  |   ปีงบประมาณ 2560  |   ตุลาคม  |   พฤศจิกายน  |   ธันวาคม  |   มกราคม  |   กุมภาพันธ์  |