ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 แยกงบประมาณ

ณ กันยายน 2561
รายการ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
ยอดได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 83.47 91.65 28.90 5.41 100 309.42
ยอดเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS 84.94 88.22 14.69 5.35 86.66 279.86
% การเบิกจ่าย 101.77 % 96.26 % 50.82 % 99.00 % 86.66 % 90.45 %
ดูข้อมูลย้อนหลัง :   ปีงบประมาณ 2556  |   ปีงบประมาณ 2557  |   ปีงบประมาณ 2558  |   ปีงบประมาณ 2559  |   ปีงบประมาณ 2560  |   ตุลาคม  |   พฤศจิกายน  |   ธันวาคม  |   มกราคม  |   กุมภาพันธ์  |   มีนาคม  |   เมษายน  |   พฤษภาคม  |   มิถุนายน  |   กรกฏาคม  |   สิงหาคม  |   กันยายน  |