ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 แยกงบประมาณ

ณ พฤศจิกายน 2560
รายการ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม
ยอดได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 83.47 85.40 28.90 5.43 106.22 309.42
ยอดเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS 13.81 6.13 0.00 5.10 5.09 30.14
% การเบิกจ่าย 16.55 % 7.18 % 0.00 % 93.93 % 4.79 % 9.74 %
ดูข้อมูลย้อนหลัง :   ปีงบประมาณ 2556  |   ปีงบประมาณ 2557  |   ปีงบประมาณ 2558  |   ปีงบประมาณ 2559  |   ตุลาคม  |   พฤศจิกายน  |   ธันวาคม   |   มกราคม   |   กุมภาพันธ์  |   มีนาคม  |   เมษายน  |   พฤษภาคม  |   มิถุนายน  |   กรกฎาคม  |   สิงหาคม  |   กันยายน  |   ตุลาคม  |   พฤศจิกายน  |