หลักเกณฑ์การกำหนดมาตรฐาน Codex

                 เกณฑ์การกำหนดงานใหม่

                 การเสนอเรื่องใหม่ เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐาน (Standard) แนวทาง (Guideline) หรือ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสาขา (Codex Committee) ที่รับผิดชอบเป็นผู้เสนอเรื่อง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในขั้นแรก คือ

                 1) ควรเป็นเรื่องที่บรรจุอยู่ในแผนการดำเนินงานระยะกลาง (Medium-term Plan) ของคณะกรรมาธิการ ซึ่งจัดลำดับตามความสำคัญไว้แล้ว

                 2) พิจารณาว่ามีงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ CAC กำลังดำเนินการอยู่แล้วหรือไม่

                 3) กำหนดกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ

                 นอกจากนี้ควรประเมินข้อเสนอที่จะจัดทำว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารที่เป็นเรื่องทั่วไป (General subject) หรือที่เป็นสินค้า (Commodity)

                 กรณีที่งานใหม่ไม่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของคณะกรรมการวิชาการสาขาใด คณะกรรมการสาขาที่เสนอเรื่องจะส่งเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมาธิการพร้อมข้อเสนอในการ แก้ไขขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมขอบข่ายงานที่จะกำหนดขึ้น

                 เกณฑ์มาตรฐานอาหารที่เป็นเรื่องทั่วไป

                 1. คุ้มครองผู้บริโภคในแง่สุขภาพและป้องกันการหลอกลวง

                 2. ความหลากหลายของกฎระเบียบของแต่ละประเทศ และก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ

                 3. ของข่ายของงานและการจัดลำดับงาน

                 4. งานที่ได้ดำเนินการขององค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ในเรื่องเดียวกัน

                 เกณฑ์ของมาตรฐานอาหารที่เป็นสินค้า

                 1. คุ้มครองผู้บริโภคในแง่สุขภาพและป้องกันการหลอกลวง

                 2. ปริมาณการผลิตและการบริโภคของแต่ละประเทศ รวมทั้งปริมาณละรูปแบบของการค้าระหว่างประเทศ

                 3. ความหลากหลายของกฎระเบียบแต่ละประเทศ และก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ

                 4. แนวโน้มทางการตลาดในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค

                 5. ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ที่จะมีการกำหนดมาตรฐาน

                 6. มีมาตรฐานที่เป็นเรื่องทั่วไปหรือที่จะเสนอ ครอบคลุมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือการค้าไว้แล้วหรือไม่

                 7. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องมีมาตรฐานที่แยกจากกันระหว่างวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป

                 8. งานที่ดำเนินการขององค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ในเรื่องเดียวกัน

                 หลักการทั่วไปในการกำหนดมาตรฐาน Codex

                 แถลงการณ์เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (role of science) ในกระบวนการตัดสินใจของ Codex และปัจจัยประกอบการพิจารณาอื่นๆ

                 1. มาตรฐาน เอกสารหลักเกณฑ์และข้อแนะนำใดๆ ของ Codex จะต้องอยู่ภายใต้หลักการความถูกต้องตามวิธีวิเคราะห์และหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานซึ่งใช้ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร

                 2. การกำหนดและตัดสินใจใดๆ ในเรื่องมาตรฐานอาหารของ Codex จะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านอื่นที่ถูกต้อง และเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนการส่งเสริมความเป็นธรรมในการค้า

                 3. เป็นที่รับรู้ว่า ฉลากอาหารมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ 2 ประการของ Codex

                 4. ในสถานการณ์ซึ่งสมาชิกของ Codex ตกลงเห็นชอบเรื่องระดับความจำเป็นในการคุ้มครองสุขอนามัยแต่มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับข้อพิจารณาอื่นๆ สมาชิกอาจงดการลงคะแนนเสียงยอมรับมาตรฐานเรื่องนั้น โดยไม่เป็นการยับยั้งการตัดสินใดๆ ของ Codex

                 แถลงการณ์เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอาหาร

                 1. เกณฑ์การตัดสินของ Codex ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงข้อแนะนำอื่นใด ควรอยู่บนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นๆ

                 2. การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในอาหาร ควรรวมขั้นตอนการประเมินทั้ง 4 ขั้นตอน และจัดทำเป็นเอกสารที่มีความโปร่งใส

                 3. ควรมีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) และการจัดการความเสี่ยง (risk management) แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อกัน ซึ่งจำเป็นในทางปฏิบัติ (pragmatic approach)

                 4. การประเมินความเสี่ยง ควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเชิงปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และการสรุปผลลักษณะความเสี่ยง (risk characterizations) ควรนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเห็นเป็นประโยชน์

Codex Thailand
For further information on the activities of Codex Thailand, please contact :
National Codex Contact Point
Office of Commodity and System Standards สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Ministry of Agriculture and Cooperative กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 Phahonyothin Rd., Ladyao Chatuchak Bangkok 10900 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel. (66) 0 2561 2277 Ext. 1421, 1422 โทรศัพท์ (66) 0 2561 2277 ต่อ 1421, 1422
Fax. (66) 0 2561 3357  Email : codex@acfs.go.th โทรสาร 0 2561 3357  อีเมล์ : codex@acfs.go.th