ขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน Codex

                 Codex มีวิธีการกำหนดมาตรฐานเป็นขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน ดังนี้

                     ขั้นที่ 1  - CAC พิจารณาความสมควรจะกำหนดมาตรฐานเรื่องใดตาม "เกณฑ์การกำหนดงานใหม่" (Criteria for the Establishment of Work Priorities) และกำหนดคณะกรรมการสาขา (Codex Committee) ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ อนึ่ง Codex Committee อาจเป็นผู้พิจารณาตัดสินเอง โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว แล้วส่งเรื่องให้ CAC หรือ Executive Committee ให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด

                                       กรณี ที่เป็นข้อเสนอให้จัดทำมาตรฐานเฉพาะกลุ่มภูมิภาค (Regional Standards) CAC จะพิจารณาข้อเสนอโดยอาศัยเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ (Majority) ของกลุ่มภูมิภาคนั้น

                     ขั้นที่ 2  - ฝ่ายเลขานุการจัดทำร่างแรก (proposed draft standard)

                     ขั้นที่ 3  - ฝ่ายเลขานุการเวียน proposed draft standard ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในทุกด้านที่มีผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานไปใช้ โดยคำนึงถึงผลทางเศรษฐกิจ

                                       กรณี สารพิษตกค้างและสารตกค้างจากยาสัตว์ในอาหาร ฝ่ายเลขานุการจะเวียนข้อเสนอแนะ maximum limit ของคณะผู้เชี่ยวชาญ JMPR หรือ JECFA สำหรับนมและผลิตภัณฑ์นม ฝ่ายเลขานุการจะเวียนข้อเสนอแนะจาก IDF ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาประกอบด้วย

                     ขั้นที่ 4  - Codex Committee พิจารณาข้อคิดเห็นที่ได้รับและปรับแก้ไข proposed draft standard แล้วเสนอให้ CAC พิจารณา

                     ขั้นที่ 5  - CAC หรือ Executive Committee พิจารณาความสมควรในการรับเป็น draft standard โดยคำนึงผลทางเศรษฐกิจ

                     ขั้นที่ 6  - ฝ่ายเลขานุการเวียนร่างมาตรฐาน (draft standard) ให้ประเทศสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในทุกประเด็นอีกครั้ง

                     ขั้นที่ 7  - Codex Committee พิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไข draft standard แล้วเสนอ CAC พิจารณา กรณีที่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมให้ประเทศที่เสนอขอแก้ไขแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึง CAC โดยตรง

                     ขั้นที่ 8  - CAC พิจารณาร่างมาตรฐานพร้อมข้อคิดเห็นที่ได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองเป็น Codex Standard

                                       กรณีมาตรฐานกลุ่มภูมิภาค ประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอาจเสนอข้อคิดเห็นของแก้ไข โดยต้องได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ของกลุ่มภูมิภาคนั้น จึงจะมีสิทธิ์ขอเสนอ CAC แก้ไขมาตรฐาน

                     ทั้งนี้ บางครั้งมีความจำเป็นกำหนดมาตรฐานอย่างเร่งด่วน เช่น มีปัญหาเร่งด่วนในทางการค้าหรือการสาธารณสุข มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือมีการของแก้ไข/ปรับปรุงมาตรฐานให้ทันสมัย Codex จึงกำหนดการจัดทำมาตรฐานแบบเร่งด่วน (Fast track) โดยตัดขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานในขั้นที่ 6 และ 7 ออก และให้ CAC พิจารณารับรองเป็น Codex Standard ในขั้นที่ 5/8 ทั้งนี้ต้องมีเสียงรับรอง 2 ใน 3

Codex Thailand
For further information on the activities of Codex Thailand, please contact :
National Codex Contact Point
Office of Commodity and System Standards สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Ministry of Agriculture and Cooperative กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 Phahonyothin Rd., Ladyao Chatuchak Bangkok 10900 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel. (66) 0 2561 2277 Ext. 1421, 1422 โทรศัพท์ (66) 0 2561 2277 ต่อ 1421, 1422
Fax. (66) 0 2561 3357  Email : codex@acfs.go.th โทรสาร 0 2561 3357  อีเมล์ : codex@acfs.go.th