ความหมายของ Codex

                 Codex เป็นชื่อใช้เรียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex Alimentarius Commission - CAC) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารให้เป็นมาตรฐานสากล นอกจากนี้คำว่า"Codex" เป็นคำที่ใช้เรียก "Codex Alimentarius" ซึ่งมาจากภาษาละติน หมายถึง "Food Code" ด้วย

 ความเป็นมาของ Codex

                 พ.ศ. 2443 มีการรวมกลุ่มของสมาคมที่ค้าขายสินค้าอาหารที่อำนวยความสะดวกในการค้าอาหารระหว่างประเทศ โดยใช้ช่องทางของการใช้มาตรฐานที่ปรับเข้าหากัน เพื่อลดการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากกฏ ระเบียบ และมาตรฐานที่แตกต่างกัน

                 พ.ศ. 2504 องค์กร FAO WHO และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เสนอให้มีการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ โดยมี FAO และ WHO เป็นผู้รับผิดชอบ

                 พ.ศ. 2505 ที่ประชุม Joint FAO/WHO Food Standards Conference เสนอให้ตั้ง Codex Alimentarius Commission เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการ Joint FAO/WHO Food Standards และกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ

                 พ.ศ. 2506 ที่ประชุม World Health Assembly เห็นชอบโครงการ Joint FAO/WHO Food Standards และตั้ง Codex Alimentarius commission อย่างเป็นทางการ

Codex Thailand
For further information on the activities of Codex Thailand, please contact :
National Codex Contact Point
Office of Commodity and System Standards สำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
Ministry of Agriculture and Cooperative กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
50 Phahonyothin Rd., Ladyao Chatuchak Bangkok 10900 50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
Tel. (66) 0 2561 2277 Ext. 1421, 1422 โทรศัพท์ (66) 0 2561 2277 ต่อ 1421, 1422
Fax. (66) 0 2561 3357  Email : codex@acfs.go.th โทรสาร 0 2561 3357  อีเมล์ : codex@acfs.go.th