งานด้านการตรวจสอบและรับรอง

เกษตรอินทรีย์
เกษตรอินทรีย์ คืออะไร
               เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวม ที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์, วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

มกอช. กับ เกษตรอินทรีย์
               นอกจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญอันดับต้นๆ ของโลกแล้ว ประเทศไทยยังมีความเหมาะสมและมีศักยภาพที่จะผลิตผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดโลกมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากผู้บริโภคยุคใหม่คำนึงถึงสุขอนามัยความปลอดภัยในการบริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
               ดังนั้น เพื่อให้เกษตรอินทรีย์ของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศ และกระบวนการรับรองผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นผู้จัดทำมาตรฐาน และรับผิดชอบในเรื่องกระบวนการตรวจรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์

มกอช. กับกระบวนการตรวจรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์
               สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มีนโยบายที่จะดำเนินการรับรองระบบงาน (Accreditation) ด้านเกษตรอินทรีย์ แก่หน่วยงานรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับสากล โดย มกอช. ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้การรับรองหน่วยรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหาร (Certification Body : CB) โดยหน่วยรับรองที่จะขอรับการรับรองจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems, ISO/IEC Guide 65 : 1996) และจะต้องตรวจรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำเกษตรอินทรีย์ ของ มกอช. โดย มกอช. จะให้การรับรองระบบงานเฉพาะในขอบข่ายของเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ได้แก่
               - การผลิตพืชเกษตรอินทรีย์
               - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกษตรอินทรีย์
               - การเลี้ยงสัตว์เกษตรอินทรีย์
               - การแปรรูปและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์

ประโยชน์ของการมีหน่วยรับรองระบบงาน
               1. ลดความซ้ำซ้อนด้านการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร ณ ประเทศปลายทาง
               2. สร้างความยอมรับในระบบการตรวจประเมิน เพื่อควบคุมความปลอดภัยของสินค้าและอาหารของไทย
               3. ลดอุปสรรคทางการค้า อำนวยความสะดวก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อการส่งออกของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในตลาดโลก
               4. นำมาซึ่งความเชื่อมั่น ชื่อเสียง และรายได้ของประเทศ
               5. ภาคเอกชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจประเมิน และกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินให้การรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
               6. เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ทราบถึงจำนวนและศักยภาพของหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะเป็นทางเลือกและเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการผลิตของสถานประกอบการ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (CB)
                - สถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-7520
               - สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) http://www.actorgaric.org โทรศัพท์ 0-2580-0934, 0-2552-677
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน (AB) ด้านเกษตรอินทรีย์
               ในประเทศ
               - กองรับรองมาตรฐาน (กรร.) มกอช. โทรศัพท์ 0-2579-8404 ต่อ 3022 http://www.acfs.go.th
               ต่างประเทศ
               - สหพันธเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) http://www.ifoam.org Email: IFOAM@t-online.de
               - หน่วยบริการรับรองระบบประกันคุณภาพเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IOAS) http://www.ioas.org Email: Info@ioas.org


หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th