งานด้านการตรวจสอบและรับรอง

การรับรองห้องปฏิบัติการ
มกอช. โดย สรม. ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานกำกับดูแลและตรวจสอบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร (LAB) โดยยึดหลักตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 มีแนวทางการดำเนินการโดยสรุปดังนี้


ภาพรวมแนวทางการกำกับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อการส่งออก

* มกอช. จะทำการขึ้นทะเบียนหน่วยงานรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Accreditation Body AB ด้าน Lab) ที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับตามหลักสากลเพื่อประเมินห้องปฏิบัติการและนำผลมาขึ้นทะเบียนกับ มกอช. เพื่อกำกับดูแลห้องปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ (AB) และการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ (Lab)หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th