งานด้านการตรวจสอบและรับรอง

การยอมรับความสามารถของหน่วยรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร

มกอช. ให้การยอมรับความสามารถของหน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) ด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ในขอบข่ายต่างๆ ได้แก่

สาขา

1. Good Manufacturing Practices (GMP) หรือ Good Hygienic Practices (GHP)
2. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
3. Good Agricultural Practices (GAP), GLOBALG.A.P.
4. Organic Agriculture
5. Geographical Indications (GI)
6. Food Safety Management System (FSMS)

ประโยชน์ขอบการรับรองระบบ
งานหน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB)
                   - สร้างความเชื่อมั่น การยอมรับและยกระดับความสามารถในการตรวจสอบรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นไปตามข้อกำหนดสากล
                   - สร้างความเท่าเทียมกันขององค์กร (Equivalence) ระหว่างหน่วยรับรองของไทยและสากล
                   - หน่วยรับรองภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรอง และสามารถแบ่งเบาภารกิจภาครัฐด้านการตรวจสอบรับรอง

ผู้ประกอบการ

                   - ลดความซ้ำซ้อนด้านการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารของผู้ประกอบการ ณ ประเทศปลายทาง
                   - ลดอุปสรรคทางการค้า อำนวยความสะดวก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เสริมสร้างความเชื่อมั่น ชื่อเสียง ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารไทยสู่ตลาดโลก
                   - สามารถเลือกใช้บริการจากหน่วยรับรองที่มีความสามารถเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ

ผู้บริโภค

                    - มีความเชื่อมั่นในคุณภาพ และความปลอดภัยในสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 โทรสาร 0 2579 8427 E-mail : cssacc@acfs.go.th