งานด้านการตรวจสอบและรับรอง

Pacific Accreditation Cooperation (PAC)
               1. สถานะของ PAC
                   1.1 Pacific Accreditation Cooperation (PAC) เป็นองค์กรภูมิภาคที่เกิดจากการรวมตัวกันของหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) และหน่วยงานอื่นที่สนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางการค้าในกลุ่มเศรษฐกิจเอเชีย แปซิฟิก ทั้งนี้การดำเนินงานของ PAC จะอยู่ภายใต้กรอบงานของ International Accreditation Forum (IAF)
                   1.2 IAF เป็นองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน เกิดจากการรวมกลุ่มของหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองระบบงานของประเทศต่างๆ
                   1.3 PAC เป็นความร่วมมือของหน่วยรับรองระบบงานในกลุ่มเศรษฐกิจของ APEC และองค์กรอื่นที่ระบุในบันทึกความเข้าใจของ PAC ไม่มีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศตามนัยของกฎหมายระหว่างประเทศ การลงนามใน Partnership Statement จึงไม่ใช่การจัดทำความตกลงระหว่างประเทศและไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
                   1.4 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน PAC เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) กำหนดให้เป็นเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)
               2. การสมัครเป็นสมาชิกของ PAC
                   2.1 การสมัครเป็นสมาชิกของ PAC มี 2 รูปแบบ คือ
                       (1) สมาชิกผู้มีอำนาจเต็ม (Full Member) หมายถึง หน่วยรับรองระบบงานที่จัดตั้งและดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิก APEC และแสดงเจตจำนงเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ PAC
                       (2) สมาชิกสมทบ (Associate Member) หมายถึง สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกโดย PAC ซึ่งอาจมาจากประเทศสมาชิก APEC ที่ไม่มีหน่วยรับรองระบบงานจัดตั้งหรือดำเนินงานอยู่ /หน่วยรับรองระบบงานที่ดำเนินงานนอกกลุ่ม APEC / องค์กรระหว่างประเทศ / กลุ่มภูมิภาคภายใต้ APEC
                   2.2 ค่าธรรมเนียมสมาชิก
                   PAC ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าธรรมเนียมสมาชิกไว้ (Rules for the Calculation of Membership Fees) ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดสำหรับสมาชิกแต่ละราย แต่มิได้ระบุชัดถึงกรณีมีหน่วยงานมากกว่า 1 หน่วยงานของประเทศนั้นๆ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติม โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกรายปี มีการคำนวณในแต่ละปีตามอัตราพื้นฐานของกลุ่มประเทศ และจำนวนของหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ที่สมาชิกให้การรับรอง รวมทั้งระยะเวลาของปีที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
                    ดังนั้นการดำเนินงานหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในสากลนั้น ย่อมเป็นผลดีต่อระบบการรับรองของประเทศ โดยเฉพาะด้านสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งการเข้าร่วมในกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในระดับสากล ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจาก AB ของประเทศต่างๆ ทำให้มีโอกาสรับรู้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความคิดเห็นในเวทีสากล ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ พัฒนาปรับเปลี่ยนการรับรองระบบงานการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยต่อไป


หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th