ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน


      มกอช. ในฐานะหน่วยรับรองระบบงาน (AB) ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) และหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) ตามมาตรฐานสากล (ISO) เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับรองและหน่วยตรวจมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานให้แก่ฟาร์ม โรงงาน และผู้ประกอบการ ตามขอบข่ายต่างๆ เช่น หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (GMP) การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMS) เป็นต้น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าผู้ได้รับการรับรองระบงานจาก มกอช. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ

      สำหรับการตรวจสอบมาตรฐานภายในประเทศมี พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) ต้องได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ดังนั้น หน่วยรับรอง (CB) และหน่วยตรวจ (IB) ที่ได้รับการรับรองระบบบงานตามมาตรฐานสากล (ISO) แล้ว สามารถมา ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานได้ และ มกอช. จะเผยแพร่รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้สาธารณะชนทราบทางเว็บไซต์

1. ประเภทหน่วยรับรอง (Certification Body : CB)


ลำดับ รายชื่อ ติดต่อ มาตรฐาน หมายเลข
ประจำตัว
เพิ่มเติม
1  บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด นางบุญฉวี เชื้อศิริวัฒน์
100 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-6781813
โทรสาร 02-6780620

มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550
มกษ. 9035-2553
มกษ. 9001-2556
มกษ. 4403-2553
มกษ. 7420-2552
มกษ. 9039-2556
มกษ. 9041-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 6401-2558
มาตรฐานบังคับ มกษ. 1004-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 9046-2560

กษ 122  สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
นางจิตรา วรรณวิจิตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 02-5779374
โทรสาร 02-577 9372
มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550
มกษ. 4403-2553
มกษ. 7420-2552
มกษ. 9035-2553
มกษ. 9039-2556
มกษ. 9041-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 6401-2558
มาตรฐานบังคับ มกษ. 1004-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 9046-2560

กษ 153  บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นายวุฒิสร รักเรืองเดช
2170 อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้น 16
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-670 4800
โทรสาร 02-718 1941

มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550

กษ 16

4  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ นางพรรณี อังศุสิงห์
1205 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไทย เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-6171727
โทรสาร 02-6171709

มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550
มกษ. 4403-2553
มกษ. 7420-2552
มกษ. 9035-2553
มกษ. 9039-2556
มกษ. 9041-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 1004-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 6401-2558
มาตรฐานบังคับ มกษ. 9046-2560

กษ 175  บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวฐิติพร สิริชยานุกุล
1858/75-76 ชั้น 16 อาคารทีซีไอเอฟทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา-ตราด เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-7514050
โทรสาร 02-7514048

มกษ. 1000-2546
มกษ. 1001-2551
มกษ. 1003-2555
มกษ. 2500-2548
มกษ. 2501-2548
มกษ. 2502-2548
มกษ. 2503-2550
มกษ. 2504-2555
มกษ. 2505-2555
มกษ. 2506-2556
มกษ. 2508-2557
มกษ. 3500-2553
มกษ. 3502-2561
มกษ. 4400-2552
มกษ. 4401-2551
มกษ. 4402-2553
มกษ. 5501-2552
มกษ. 5901-2553
มกษ. 5902-2553
มกษ. 5903-2553
มกษ. 5905-2556
มกษ. 4403-2553
มกษ. 7411-2548
มกษ. 7420-2552
มกษ. 9001-2556
มกษ. 9004-2547
มกษ. 9008-2549
มกษ. 9009-2549
มกษ. 9019-2550
มกษ. 9020-2551
มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550
มกษ. 9035-2553
มกษ. 9039-2556
มกษ. 9040-2556
มกษ. 9041-2557
มกษ. 9050-2561
มาตรฐานบังคับ มกษ. 9046-2560
มาตรฐานบังคับ มกษ. 1004-2557

กษ 18
6  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด นางนันทพร บุญเนาว์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-9406881-3 ต่อ 213
โทรสาร 02-9405544

มกษ. 7401-2557
มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550
มกษ. 7422-2553
มกษ. 4400-2552
มกษ. 4401-2551
มกษ. 9001-2556
มกษ. 9039-2556
มกษ. 9041-2557
มกษ. 9000 เล่ม 1-2552
มกษ. 9000 เล่ม 4-2553
มกษ. 4403-2553
มกษ. 9035-2553
มกษ. 7417-2559
มาตรฐานบังคับ มกษ. 6401-2558
มาตรฐานบังคับ มกษ 1004-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 4702-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 7432-2558
มาตรฐานบังคับ มกษ. 9046-2560


กษ 21

7  บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด นางสาวภัทรพรรณ วัชรโกมลพันธ์
44,46 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30
ถนนพระราม 2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 02-452 0686
โทรสาร 02-452 0570

มกษ. 7401-2557

กษ 22

8  บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัด นางสาวพรนภา บัวคลี่
200 หมู่ 4 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-9649919
โทรสาร 02-9649920

มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550

กษ 14

9  บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด นายอิศรา โล่สุวรรณ
539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 11 ซี ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-6425800 ,02-2481817
โทรสาร 02-2485707

มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550
มกษ. 4403-2553
มกษ. 7420-2552
มกษ. 9035-2553
มกษ. 9039-2556
มกษ. 9041-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 2507-2559
มาตรฐานบังคับ มกษ. 6401-2558
มาตรฐานบังคับ มกษ. 1004-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ. 9046-2560

กษ 24

10  บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด นายบุญชัย พิเชฐวีรชัย
6 ซอยรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-526-7459
โทรสาร 02-526-7460

มกษ. 6406-2550
มกษ. 6407-2551
มกษ. 7410-2554
มกษ. 7414-2551
มกษ. 9020-2551
มกษ. 9047-2560
มกษ. 9023-2550
มกษ. 9024-2550
มกษ. 4403-2553
มกษ.7420-2552
มกษ. 9035-2553
มกษ. 9039-2556
มกษ. 9041-2557
มาตรฐานบังคับ มกษ.9046-2560
มาตรฐานบังคับ มกษ. 6401-2558

กษ 13

11  สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายอรรถพล นิติราษฎร์
63 หมู่4 ต.หนองหาร ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875685
โทรสาร 053-875685

มกษ. 4401-2551
มกษ. 4400-2552
มกษ. 4402-2553
มกษ. 9001-2556
มกษ. 2501-2548
มกษ. 2502-2548
มกษ. 2503-2550
มกษ. 2506-2556
มกษ. 1000-2546
มกษ. 9000 เล่ม 1-2552
มกษ. 9000 เล่ม 4-2553
มกษ. 5903-2553
มกษ. 5905-2556
มกษ. 5501-2552
มกษ. 1001-2551
มกษ. 3501-2558
มกษ. 4900-2553
มกษ. 4902-2558
มกษ. 5901-2553
มกษ. 5902-2553
มกษ. 2508-2557
มกษ. 2500-2548
มกษ. 3502-2561

กษ 23


12  บริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัด นางวารี เจริญผล
107/29 หมู่ที่ 6 ต. คูคต
อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02-0035677

มกษ. 9000 เล่ม 1-2552
มกษ. 9000 เล่ม 4-2553

กษ 28

13  บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด นางสาวภัคจิรา เชียงขวาง
361, 361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-9342381
โทรสาร 02-9340661

มกษ. 4401-2551
มกษ. 7401-2557
มกษ. 7417-2559
มกษ. 7422-2561

กษ 272. ประเภทหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB)


ลำดับ รายชื่อ ติดต่อ มาตรฐาน หมายเลข
ประจำตัว
เพิ่มเติม
1  สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายอรรถพล นิติราษฎร์
เลขที่ 63 หมู่4 ต.หนองหาร ถนนสายเชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 053-875685
โทรสาร 053-875685
มกษ. 4401-2551
มกษ. 9001-2556
มกษ. 4400-2552
มกษ. 2501-2548
มกษ. 2502-2548
มกษ. 2503-2550
มกษ. 2506-2556
มกษ. 1000-2546

มกษ. 4402-2553
มกษ. 5903-2553
มกษ. 5905-2556
มกษ. 5501-2552
มกษ. 1001-2551
มกษ. 3501-2558
มกษ. 4900-2553
มกษ. 4902-2558
มกษ. 5901-2553
มกษ. 5902-2553
มกษ. 2508-2557
มกษ. 2500-2548
มกษ. 9000 เล่ม 1-2552
มกษ. 9000 เล่ม 4-2553
มกษ. 3502-25612  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด นางนันทพร บุญเนาว์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-9406881-3 ต่อ 213
โทรสาร 02-9405544
มกษ. 7401-2557
มกษ. 7422-2553
มกษ. 4400-2552
มกษ. 4401-2551
มกษ. 9001-2556
มกษ. 7417-2559
3  บริษัท เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด นางสาวนัชชา ช่อมะลิ
เลขที่ 40/7 ถนน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี หมู่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 02-1968289
โทรสาร 02-1968290
มกษ. 4400-2552
มกษ. 4401-2551
มกษ. 9001-2556

4  บริษัท ทีพีเอส แอสเซสเม้นท์ โกลบอลกรุ๊ป จำกัด นางสมพร ไชยสมบัติ
1/237 ถนนมาเจริญ หมู่บ้านเพชรมนฑลกรีน แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02-8112889
โทรสาร 02-8112889
มกษ. 4401-2551
มกษ. 4400-2552

5  บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด นางสาวภัคจิรา เชียงขวาง
361, 361/1-4 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 02-9342381
โทรสาร 02-9340661
มกษ. 4400-2552
มกษ. 4401-2551

6  บริษัท นอร์ทเทิร์น ออดิตแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด 195/303 ถนนเชียงใหม่วงแหวนรอบ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 089-7006042
โทรสาร -
มกษ. 4401-2551
มกษ. 9001-2556หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรอง กรุณาติดต่อ:
กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร. 0 2561 2277 # 1251-1259 โทรสาร 0 2579 8371 E-mail : cssacc@acfs.go.th