รายชื่อหน่วยรับรอง (CB)

  ขอบข่าย เกษตรอินทรีย์ (Organic)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/18พืช
2. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS 1023/18พืช
3. บริษัท ไทย จี เอ พี 09 จำกัดACFS 1028/17พืช
  ขอบข่าย GMP / HACCP
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/18ISIC Code 15
ISIC Code 0122
2. บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัดACFS 1013/18ISIC Code 15
3. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์ จำกัดACFS 1014/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
4. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ACFS 1015/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
5. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ACFS 1016/18ISIC Code 15
6. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิACFS 1017/18ISIC Code 15
ISIC Code 012
7. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1018/18ISIC Code 15
ISIC Code 2520
8. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/18ISIC Code 15
9. บริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัดACFS1024/18ISIC Code 15
ISIC Code 552
  ขอบข่าย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง และหลักฐานเพื่อการสืบค้น กรมประมงACFS 1001/17ประมง
2. กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าวACFS 1009/18พืช
3. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/18พืช
4. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1018/18พืช
5. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)ACFS 1020/15พืช
6. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/18พืช
ประมง
7. บริษัท วูฟแกงค์ พล์าท (ประเทศไทย) จำกัด ACFS 1022/15ประมง
8. สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ้ACFS 1023/18พืช
  ขอบข่าย ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (FSMS)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1012/18Cluster Food and feed processing :
Category C
Category D
2. สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ACFS 1015/18Cluster Food and feed processing :
Category C
3. บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1018/18Cluster Food and feed processing :
Category C
Category D
Cluster Auxiliary services (Category : I)
  ขอบข่าย ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร (Agricultural Produce or Product)
ชื่อ
เลขที่
ขอบข่ายย่อย
เพิ่มเติม
1. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัดACFS 1021/18-