คำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ที่ ๑๘ /๒๕๕๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


               ตามคำสั่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่ ๓๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานในมิติที่ ๒ : ตัวชี้วัดที่ ๖ นั้น


               เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง คล่องตัวและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน ในมิติที่ ๒ : ตัวชี้วัดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้


               องค์ประกอบ
               ๑. เลขานุการกรม ประธานคณะทำงาน
               ๒. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน รองประธานคณะทำงาน
               ๓. หัวหน้ากลุ่มนิติการ คณะทำงาน
               ๔. ผู้แทนสำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ คณะทำงาน
               ๕. ผู้แทนสำนักมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ คณะทำงาน
               ๖. ผู้แทนกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร คณะทำงาน
               ๗. ผู้แทนสำนักควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร คณะทำงาน
               ๘. ผู้แทนสำนักส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร คณะทำงาน
               ๙. ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ คณะทำงาน
               ๑๐. ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะทำงาน
               ๑๑. ผู้แทนกลุ่มนิติการ คณะทำงานและเลขานุการ
               ๑๒. ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


               อำนาจหน้าที่
               ๑. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตและแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในแต่ละปีที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม\
               ๒. ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
               ๓. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณต่อไป
               ๔. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

               ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒