กิจกรรม ประชุม/สัมมนา

The ASEAN Way

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความพร้อมของสินค้าเกษตรไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 55


      กำหนดการสัมมนา

      คำกล่าวรายงาน โดย รอง ผอ.มกอช.ท่านวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

      คำกล่าวเปิดงาน โดย ท่านจิราวรรณ แย้มประยูร

      แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดย นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

      บทบาทของภาคเกษตรไทยตามกรอบแผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย นางจิราวรรณ แย้มประยูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

      การดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน (NSW) โดย นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรมศุลก

      การดำเนินการเรื่องระบบการตรวจสอบและรับรองในอาเซียน (MRAs) โดย นางสาวบุษบา แซ่ลิ้ม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

      การปรับประสานมาตรฐาน กฎระเบียบด้านเทคนิค ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ของอาเซียน และความปลอดภัยของอาหาร โดย ท่านวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

      สถานการณ์สินค้าเกษตรไทยในอาเซียน

      ผลงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรไทย ก่อนก้าวสู่ AEC โดย ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

      สรุปผลการสัมมนา