ข้อมูล ASEAN Economic Community (AEC) 2015

The ASEAN Way

      ATIGA  ||  AITGA (ภาษาไทย)

      Asean Economic Blueprint  ||  Asean Economic Blueprint (ภาษาไทย)
         ( ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประทศ )

      AEC Blueprint Schedule

      AEC Blueprint Schedule Annex

      AEC Scorecard