การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร

1. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา


- สภาพปัญหา
          1. สินค้านำเข้าถูกตรวจสอบจาก 2 หน่วยงาน โดยกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร (FoodSafety) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบโรคระบาด ศัตรูพืช(Quarantine)ทำให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการเสียเวลาในการดำเนินธุรกิจและมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
          2. กระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารนำเข้ามีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร
          3. สินค้าส่งออกที่ถูกส่งกลับคืนเข้ามาในราชอาณาจักรต้องถูกตรวจสอบซ้ำ และใช้เวลานานทำให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการทั้งในด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเสียโอกาสและความเสียหายทางธุรกิจ
          4. ไม่มีเอกภาพในการเจรจาต่อรองทางการค้า เนื่องจากหน่วยงานที่ดูแลด้านการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยแยกออกจากกัน

- สาเหตุของปัญหา

          ประเทศไทยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารนำเข้าและส่งออกออกจากกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารและการตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรและอาหารที่ส่งออกทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบกักกันสินค้าเกษตรและอาหารที่นำเข้า ณ ด่านพรมแดน ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบด้านความปลอดภัยอาหารภายในประเทศ

2. ความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา


          1. เพื่อให้ระบบการตรวจสอบและกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ณ ด่านนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทยอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียว (SingleInspectionBody) คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ การกำกับดูแลการนำเข้า–ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ครบวงจร โดยใช้หลักการหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการหลักต้องเป็นผู้รักษาการกฎหมาย
          2. เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติ เกิดความเป็นเอกภาพ ความชัดเจนในวิธีการปฏิบัติ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการอันเป็นการสนับสนุนการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าของโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
          3. สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการพิจารณาศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร และมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

เอกสารดาวน์โหลด
          - รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

3. หลักการอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายที่ตราขึ้น


          ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรพ.ศ.2551ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้า – ส่งออกเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกเพื่อให้ระบบการควบคุมณด่านนำเข้า - ส่งออก (BorderControl) ของไทยเป็นแบบการตรวจสอบกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานเดียว (SingleInspectionBody) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแล การนำเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารครบวงจรส่วนกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบอาหารที่จำหน่ายและบริโภคภายในประเทศ

4. ประเด็นที่จะรับฟังความเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่จะรับฟังความเห็น


ประเด็นที่ 1 นิยามคำว่า อาหารและขอบข่ายของกฎหมาย
          - แก้ไขนิยามของอาหารให้มี๓ประการเพื่อให้สามารถกำหนดการนำเข้าอาหารให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
             (1) วัตถุที่คนกินดื่มอมหรือนำเข้าสู่ร่างกาย.....
             (2) วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารแยกให้ชัดเจนกรณีที่เป็นวัตถุดิบ (คือพิกัดศุลกากรในตอนที่1 – 24) และอื่นๆ
             (3) วัตถุเจือปนอาหารสีเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารทางการแพทย์/วัตถุประสงค์พิเศษ
          - แก้ไขขอบข่ายการบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมอาหารนำเข้าและอาหารส่งออกแล้วส่งกลับคืน
          - เพิ่มเติมนิยาม “ด่านสินค้าเกษตรและอาหาร” คือด่านที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดเพื่อตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารนำเข้า/ ส่งออก/ ส่งออกแล้วถูกส่งกลับคืน
ประเด็นที่ 2 การอนุญาตนำเข้า
          - แก้ไขการอนุญาตผู้นำเข้าอาหารจากพระราชบัญญัติอาหาร มาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร
ประเด็นที่ 3 การควบคุมอาหาร
          - กำหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอำนาจควบคุมการนำเข้าอาหารแต่ไม่รวมถึง
             (1) วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารซึ่งไม่ใช่วัตถุดิบตามพิกัดศุลกากรในตอนที่ 1 – 24
             (2) วัตถุเจือปนอาหารสีเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารทางการแพทย์/วัตถุประสงค์พิเศษ โดยอาหารตาม (1) และ (2) ข้างต้นกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ
ประเด็นที่ 4 การตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกอาหาร
          - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดอาหารควบคุมเพื่อการส่งออกได้
          - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการตรวจสอบอาหารที่ด่าน ทั้งนำเข้า – ส่งออกและส่งออกแล้วส่งกลับคืน แต่ไม่รวมถึงการตรวจสอบ
             (1) วัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารซึ่งไม่ใช่วัตถุดิบตามพิกัดศุลกากรในตอนที่1 – 24
             (2) วัตถุเจือปนอาหารสีเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรสอาหารทางการแพทย์/วัตถุประสงค์พิเศษ
          - การตรวจสินค้านำเข้าตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (มาตรฐานในประเทศ) ยกเว้นในกรณีที่เป็นการนำเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารตรวจตามมาตรฐานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด
ประเด็นที่ 5 บทกำหนดโทษ
          - เพิ่มเติมบทกำหนดโทษรองรับบทบัญญัติรองรับการกระทำผิดเกี่ยวกับการนำเข้าอาหาร
ประเด็นที่ 6 บทเฉพาะกาล
          - ให้ใบอนุญาตนำเข้าอาหารที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหารที่ออกก่อนแก้ไขกฎหมายยังใช้บังคับได้
          - ให้คำขอรับใบอนุญาตที่ยื่นก่อนแก้ไขกฎหมายยังใช้บังคับได้
          - กำหนดระยะเวลาการออกกฎหมายลำดับรอง

เอกสารดาวน์โหลด
          1. ตารางสรุปประเด็นแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
          2. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว


แบบแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร


ขอความกรุณาผู้เข้าชมเว็บไซต์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอรับความคิดเห็นข้างล่าง

                 >>>>>>  แสดงความคิดเห็นออนไลน์  <<<<<<
สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบและการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตรและอาหาร
          1. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับที่ .. พ.ศ. ....)
          2. หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (ร่างพระราชบัญญัติอาหาร ฉบับที่ .. พ.ศ. ....)
          3. สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบและการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขกฏหมายเพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร


หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มนิติการ สำนักเลขานุการกรม
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
โทร.02-561-2277 #1177 โทรสาร 02-561-2212