ขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑

การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

          สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ขอความกรุณาท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ มกอช. แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกรอกแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.๒๕๕๑ ด้านล่างนี้ เพื่อ มกอช. จะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาต่อไป

          เอกสารที่เกี่ยวข้อง
          - ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ร่าง พ.ร.บ. ที่แก้ไข
          - ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น
          - กรอกแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น ออนไลน์