งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2546 - 2555

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2555

  สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (แยกตามงบรายจ่าย)

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554